Regulamin i polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług fotograficznych oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej moonlit-fotograf.com

Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa moonlit-fotograf.com śłuży do przedstawienia i sprzedaży usług i towarów 

2. Osobą zarządzającą stroną internetową jest Yuliya Biandzeha, prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą we Wrocławiu, zwana dalej Fotografem.

3. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z usług Fotografa, zamawiające usługi lub towary określane są mianem Klient.

4. Zakup i korzystanie z usług i produktów sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej moonlit-fotograf.com a także umawianie się na sesję zdjęciową oznacza jednoczesną akceptację warunków niniejszego regulaminu i ustalonych warunków współpracy a także z portfolio Fotografa i akceptuje jego stylu wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki.

Umawianie się na sesję zdjęciową

1. Dla umawiania się na sesję zdjęciową niezbędne jest skontaktowanie się z Fotografem za pośrednictwem jednego albo kilku z wymienionych sposobów:

2. Dla umawiania się na sesję podczas każdego z wymienionych sposobów kontaktu niezbędne jest podanie następujących informacji dotyczących osoby zamawiającej sesję zdjęciową:

 • imię
 • email
 • numer telefonu
 • wybrany Pakiet (Mini, Standard lub Premium)
 • preferowana data realizacji sesji zdjęciowej
 • preferowany czas realizacji sesji zdjęciowej
 • preferowane miejsce realizacji sesji zdjęciowej

3. Opcjonalnie dla ułatwienia procesu umawiania się na sesję zdjęciową Klient może podać takie informacje jak:

 • preferowany styl sesji
 • preferowane aranżacje dla sesji
 • posiadane ubrania dla planowanej sesji
 • możliwości dojazdu do miejsca realizacji sesji

4. Po podaniu powyższych informacji Fotograf rozpatruje propozycję Klienta i podaje swoje zalecenia, uwagi lub akceptuje miejsce, czas i datę realizacji sesji.

5. Akceptacja lub odrzucenie propozycji realizacji sesji zdjęciowej przez Fotografa zależy od wielu czynników, takich jak:

 • możliwości techniczne
 • adekwatność proponowanej realizacji
 • dopasowanie propozycji do stylu twórczego Fotografa
 • sposób dostawy vouchera
 • zajętość proponowanego terminu
 • inne

6. W przypadku umawiania się na sesję nie ma konieczności wpłacania zaliczki. Cały proces rozliczenia odbywa się fizycznie od razu po realizacji sesji zdjęciowej.

7. Klient i Fotograf mają prawo odwołać umówiony termin sesji zdjęciowej z powodów które uważają za istotne lub przeszkadzające sesji. W takim przypadku termin sesji może zostać przeniesiony na inną datę lub czas lub zostać odwołany całkowicie.

8. Opłata za sesję zdjęciową odbywa się od razu po jej realizacji gotówką lub za pomocą przelewu bankowego na konto 78 1090 1926 0000 0001 4341 5461. W tytule przelewu należy zaznaczyć datę, czas i pakiet realizowanej sesji.

9. Klient ma prawo do wyboru zdjęć do późniejszej obróbki przez Fotografa. Maksymalna ilość wybranych zdjęć do obróbki określa wybrany przez Klienta pakiet.

Zasady dotyczące sesji zdjęciowych

1. Klient deklaruje dany pakiet z oferty przy umówieniu się na sesję. Nie ma możliwości zmiany pakietów po odbytej sesji.

2. Bez wcześniejszego poinformowania i zgody Fotografa nie ma możliwości wprowadzania zmian do umówionego sposobu realizacji sesji zdjęciowej. Fotograf nie gwarantuje możliwość i jakość wykonanej pracy w przypadku takich zmian.

3. Fotograf oddaje obrobione zdjęcia w ciągu 4 dni po realizacji sesji zdjęciowej. W niektórych przypadkach lub wcześniejszym umówieniu ten termin może zostać wydłużony na kolejne 4 dni.

4. Jeżeli Klientu nie spodobali się obrobione przez Fotografa zdjęcia, to ma on prawo skontaktować się z Fotografem dla omawiania sposobu rozwiązania takiej sytuacji. Możliwe scenariusze rozwiązania takiej sytuacji:

a) Klient wybiera nowe zdjęcia do obróbki (ilość nowych zdjęć jest ograniczona wybranym pakietem)

b) Klient otrzymuje 20% zwrotu za realizowaną sesję bez możliwości wyboru nowych zdjęć

Zgody i licencje na użytkowanie

1. Zgodnie z obowiązującym prawem Fotograf zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć.

2. Fotograf udziela nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na użytkowanie zdjęć w celach prywatnych i prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku komercyjnego wykorzystania zdjęć wymagane jest podpisanie odrębnej umowy.

3. W przypadku podpisania przez Klienta zgody na publikację ujęć z sesji zdjęciowej, Klient nie będzie rościł wobec Fotografa żądań finansowych z tego tytułu. Zdjęcia mają jedynie prezentować dorobek Fotografa. Mogą być drukowane, publikowane na stronach fotografa, w mediach społecznościowych na profilu fotografa, jak również wysyłane na konkursy fotograficzne w zależności od podpisanej zgody. Klient i uczestnik sesji wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi ilustracjami, grafikami i tekstami oraz przyjmują do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia może być dowolnie przerabiana i modyfikowana wyłącznie przez Fotografa. Zdjęcia te nie są publikowane w celach ich sprzedaży.

4. W przypadku wycofania zgody na publikację zdjęć, Fotograf w usunie zdjęcia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za media drukowane które już powstały. W przypadku zniszczenia mediów drukowanych m.in. ulotek, albumów pokazowych osoba wycofująca zgodę ponosi koszt wytworzenia nowego. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za zużyte materiały reklamowe, które trafiły do obiegu.

Zakup vouchera

1. Każda sesja z Oferty może zostać zakupiona w postaci Vouchera. Voucher może zostać wymieniony na usługę realizacji sesji zdjęciowej, w tym przez osoby trzecie posiadające voucher emitowany przed Fotografa. Wygląd Vouchera opisany jest  na stronie “Voucher Podarunkowy”

2. Proces zakupu Vouchera odbywa się na stronie internetowej moonlit-fotograf.com i może odbywać się bez wcześniejszego kontaktowania się z Fotografem.

3. Dla realizacji zakupu vouchera przez stronę internetową Klient musi podać następujące dane:

 • imię
 • email
 • telefon
 • sposób dostawy vouchera
 • adres dostawy vouchera
 • wybrany pakiet (Mini, Standard lub Premium)

4. Po dokonaniu płatności przez Klienta, Fotograf może skontaktować się z Klientem dla wyjaśnienia szczegółów realizacji dostawy, wybranego pakietu, problemach z płatnością lub innymi kwestiami

5. Po umawiania szczegółów dostawy, Fotograf dostarcza voucher w umówiony lub wybrany przez Klienta sposób.

6. Voucher jest ważny 6 miesięcy od dnia jego zakupu.

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z zakupem i korzystania z usług Fotografa.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Yuliya Biandzeha, prowadzącą zarejestrowaną działalność gospodarczą we Wrocławiu.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Fotografa do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 • strona internetowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika
 • dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zakupu vouchera fotograficznego

5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

7. Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

8. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Fotografa i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę moonlit-fotograf.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

9. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zapraszam do kontaktu.